Wabe came


04-Oct-2017 22:51

Ngicela sibheke eminye imithombo sibone sihlaziya sitholani ukuze udaba lwethu luhlangane.The lack of aggressive touts or children made it very relaxing. I liked the place a lot, beautiful scenery, crazy churches, friendly people, def one of the highlights of my trip. They have raised the prices again, but it’s hard to compete with this place when it comes to atmosphere and location.Siyahlaziya incwadi ethi South Eastern Bantu By: John Henderson Soga Abambo Incwadi ebhalwe u John Henderson Soga kwesinye sezigaba ibheka iqoqo labantu elibizwa ngaba Mbo (e Mbo people).

Ngokweminye imibhalo kuthiwa MAFU ozala u NGWANE kodwa okusicacelayo ngokwemibhalo ka SOGA ukuthi u NOMAFU noma MAFU umuntu oyedwa.Asicaphune umbalo wakhe “Briefly the first branch to be developed from Aba Mbo were AMANGWANE who were followed by the Mpondomise, Mpondos, Xesibes, amakwa Mthethwa, ama Bomvu, ama Bomvana besekuba ama Swazi, and these tribes produced others” Kuthiwa isizwe sama Ngwane sibe nedumela elikhulu ngesikhathi kubusa i Nkosi u Matiwane ka Masumpa.Kuchazwa u Masumpa njengozalwa u Luhlongwane okungenzeka ukuthi elinye igama le Nkosi u Tshani ngoba iningi lazi u Tshani ezala u Masumpa.I think they mostly get away with it, the tourist being faced with ‘a wall’ that leaves not much space for arguing.